Podmienky používania

Základné pravidlá

 1. Databázová služba Datanest Aliancie Fair-play (ďalej „Datanest“) je prístupná pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov. Neregistrovaní používatelia nemajú prístup k API Datanestu (ďalej len „API“).
 2. Registrovaní používatelia majú prístup aj k API.
 3. Registrovaný používateľ (ďalej „Používateľ“) je taký, ktorý si vytvorí konto na adrese datanest.fair-play.sk a súhlasí s Podmienkami používania (ďalej „Podmienky“).
 4. Používateľ musí pri registrácii použiť funkčný a pravidelne kontrolovaný kontaktný e-mail. Pravidelne kontrolovaný pre účely tohto textu znamená, že používateľ na prípadný e-mail Aliancie Fair-play (ďalej „Aliancie“) dokáže odpovedať do dvoch týždňov, pričom nepôjde o automatickú prednastavenú odpoveď.


Použitie webovej aplikácie Datanest

 1. Používanie Datanestu je pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov bezplatné.
 2. Registrácia do Datanestu je viazaná na konkrétneho Používateľa. Používateľ neposkytne cez svoje konto prístup do Datanestu tretím osobám.
 3. Každý Používateľ má v rámci Datanestu prístup k tabuľkám s databázam údajov a vyhľadávaciemu nástroju.
 4. Aliancia nemôže garantovať identitu používateľa a v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť príspevkov uverejnených v komentároch
 5. Používateľ preberá zodpovednosť za komentáre, ktoré zapíše v systéme Datanest. V komentároch je povinný vystríhať sa spamu, šírenia samoúčelných reklamných alebo marketingových posolstiev a komentárov, ktoré nesúvisia s témou. Je tiež zakázané vkladať komentáre, ktoré obsahujú vulgarizmy, propagujú xenofóbiu, obhajujú, či propagujú nenávisť, bezdôvodne útočia na iných používateľov alebo tretie strany, prípadne sa inak priečia dobrým mravom a zákonom SR. Aliancia si vyhradzuje právo také komentáre podľa vlastného uváženia mazať.


Použitie API

 1. Používanie API Datanestu a API kľúča je bezplatné, no je prístupné len pre registrovaných používateľov.
 2. API kľúč je neprenosný. Môže ho využívať len tá osoba alebo subjekt, ktorá konto aktivovala.
 3. Sťahovanie údajov cez API v súčasnej dobe nie je limitované, ale je monitorované. Prílišné zaťažovanie servera Aliancie môže byť dôvodom pre ukončenie alebo obmedzenie služby. Používatelia API kľúča so záujmom využívať API spôsobom, ktorý by mohol byť príliš zaťažujúci, nech vopred kontaktujú Alianciu na e-mailovej adrese datanest (at)fair-play.sk, aby sa ubezpečili, že neohrozia všeobecnú dostupnosť.
 4. Používateľ API kľúča informuje Alianciu o existencii aplikácie využívajúcej údaje z Datanestu a ak je prístupná online, oznámi aj adresu, na ktorej sa nachádza. Ak prístup k aplikácii nie je verejný, na požiadanie Aliancie prevádzkovateľ umožní Aliancii trvalý prístup. V prípade offline aplikácii Používateľ API kľúča zdarma poskytne Aliancii jednu kópiu a všetky jej prípadné ďalšie verzie. Autorské práva používateľa API kľúča voči tejto aplikácii tým nebudú dotknuté.
 5. Používateľ API kľúča na žiadosť Aliancie poskytne Aliancii mesačné štatistiky (počet návštevníkov a zobrazení stránok) pre webové stránky, ktoré používajú dáta z Datanestu. Aliancia takto získané štatistiky nebude zverejňovať, s výnimkou prípadov, keď k tomu získa súhlas prevádzkovateľa. Aliancia si vyhradzuje právo zverejniť štatistiky používania, ktoré agregujú viacerých (aspoň troch) prevádzkovateľov.


Použitie dát v Dataneste

 1. Aliancia nepreberá právnu zodpovednosť za správnosť dát zverejnených v Dataneste a prístupných cez API, ich interpretáciu a aktualizáciu. Voči Aliancii nemožno vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Používateľovi Datanestu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát a ich kvalitou.
 2. Používateľ berie na vedomie skutočnosť, že údaje v Dataneste môžu obsahovať chyby spôsobené spracovaním veľkého množstva údajov na strane Aliancie alebo na strane úradov.
 3. V prípade súdneho sporu týkajúceho sa dát z Datanestu, v ktorom súd Alianciu uzná byť nevinnou, Aliancia si bude u druhej strany nárokovať kompenzáciu škôd a druhá strana sa zaväzuje takúto kompenzáciu uhradiť.
 4. Údaje zverejnené v Dataneste a dostupné cez API bude Používateľ využívať len v súlade s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi. V prípade rozdielneho názoru na splnenie tejto podmienky sa Aliancia bude pokúšať s Používateľom o dohodu. V prípade, že sa dohodu nepodarí dosiahnuť, bude smerodajný názor Aliancie.
 5. V prípade podozrenia, že poskytované údaje sú nesprávne, Používateľ bez zbytočného odkladu informuje Alianciu o tejto skutočnosti na e-mail administrátora datanest(at)fair-play.sk.


Licenčné podmienky

 1. Databázy údajov zverejnené v Dataneste a dostupné prostredníctvom API kľúča (ďalej „Databázy“) sú vlastníctvom Aliancie.
 2. Aliancia udeľuje súhlas na bezodplatnú extrakciu a reutilizáciu obsahu Databáz alebo ich častí pre všetky územia sveta a na dobu trvania týchto práv pri splnení nasledovných podmienok:
  - Používateľ musí pri použití dát označiť nositeľa práv ako Datanest Aliancie Fair-play a vždy keď je to možné, najmä v aplikáciách využívajúcich API, nasledovným spôsobom: “Práva k databáze: 2015, Datanest.sk, Aliancia Fair-play”. Vždy, keď je to možné, uvedie používateľ pri slovách Datanest.sk hypertextový odkaz http://datanest.fair-play.sk.
  - Používateľ smie ďalej šíriť Databázy a databázy alebo iné predmety práv, ktoré vznikli spracovaním Databáz len za rovnakých podmienok.
  - Používateľ nesmie bez súhlasu Aliancie pri šírení Databáz a databáz alebo iných predmetov práv, ktoré vznikli spracovaním Databáz obmedziť ich používanie viac, ako je dovolené touto licenciou.
 3. Spôsob použitia Databáz nesmie byť v rozpore s poslaním Datanestu, ako je opísané v sekcii O službe.
 4. Na akékoľvek použitie Databáz, ktoré nespĺňa podmienky vyššie uvedených licencií je potrebný písomný súhlas nositeľa práv.


Záverečné ustanovenia

 1. Aliancia má v prípade nedodržania Podmienok zo strany Používateľa právo zamedziť mu prístup do Datanestu, Používateľovi API kľúča môže zamedziť prístup k dátam cez API. Za prípadné škody, ktoré by tým Používateľovi mohli vzniknúť, Aliancia nenesie zodpovednosť.
 2. Podmienky môže Aliancia jednostranne meniť. Na zmenu upozorní registrovaných používateľov aspoň dva týždne vopred prostredníctvom e-mailu alebo na webovej adrese fair-play.sk.
 3. Prípadnú zmenu Podmienok bude Aliancia robiť s cieľom sprístupniť dáta o spravovaní krajiny čo najširšej verejnosti.
 4. Služba môže byť ukončená kedykoľvek podľa uváženia Aliancie