Podmienky používania

Základné pravidlá

 1. Datanest Aliancie Fair-play (ďalej „Datanest“) je prístupný pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov.
 2. Registrovaný používateľ (ďalej „Používateľ“) je taký, ktorý si vytvorí konto na adrese datanest.fair-play.sk a súhlasí s Podmienkami používania (ďalej „Podmienky“).
 3. Používateľ musí pri registrácii použiť funkčný a pravidelne kontrolovaný kontaktný e-mail. Pravidelne kontrolovaný pre účely tohto textu znamená, že používateľ na prípadný e-mail Aliancie Fair-play (ďalej „Aliancie“) dokáže odpovedať do dvoch týždňov, pričom nepôjde o automatickú prednastavenú odpoveď.


Použitie webovej aplikácie Datanest

 1. Používanie Datanestu je pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov bezplatné.
 2. Registrácia do Datanestu je viazaná na konkrétneho Používateľa. Používateľ neposkytne cez svoje konto prístup do Datanestu tretím osobám.
 3. Každý Používateľ má v rámci Datanestu prístup k tabuľkám údajov a vyhľadávaciemu nástroju.
 4. Aliancia nemôže garantovať identitu používateľa.


Použitie API a sťahovanie dát

 1. Sťahovanie datasetov cez API Datanestu prostredníctvom API kľúča je bezplatné, no je prístupné len pre registrovaných používateľov.
 2. Možnosť sťahovať individuálne datasety je bezplatná a dostupná rovnako pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov.
 3. API kľúč je neprenosný. Môže ho využívať len tá osoba alebo subjekt, ktorá konto aktivovala.
 4. Sťahovanie údajov cez API v súčasnej dobe nie je limitované, ale je monitorované. Prílišné zaťažovanie servera Aliancie môže byť dôvodom pre ukončenie alebo obmedzenie služby.
 5. Používatelia API kľúča so záujmom využívať API spôsobom, ktorý by mohol byť príliš zaťažujúci, nech vopred kontaktujú Alianciu na e-mailovej adrese datanest(at)fair-play.sk, aby sa ubezpečili, že neohrozia všeobecnú dostupnosť.
 6. Používateľ API kľúča informuje Alianciu o existencii aplikácie alebo iného výstupu využívajúceho údaje z Datanestu a ak je prístupná online, oznámi aj adresu, na ktorej sa nachádza. Ak prístup nie je verejný, na požiadanie Aliancie prevádzkovateľ umožní Aliancii trvalý prístup. V prípade offline využitia dát Používateľ API kľúča Alianciu informuje o takomto využití a ak je to možné, poskytne jednu kópiu výstupu, ktorý vďaka dátam z Datanestu vznikol.
 7. Autorské práva používateľa API kľúča voči tejto aplikácii tým nebudú dotknuté.
 8. Používateľ API kľúča na žiadosť Aliancie poskytne Aliancii mesačné štatistiky (počet návštevníkov a zobrazení stránok) pre webové stránky, ktoré používajú dáta z Datanestu. Aliancia takto získané štatistiky nebude zverejňovať, s výnimkou prípadov, keď k tomu získa súhlas prevádzkovateľa.
 9. Aliancia si vyhradzuje právo zverejniť štatistiky používania, ktoré agregujú viacerých (aspoň troch) prevádzkovateľov.
 10. Rovnaké podmienky platia pre manuálne sťahovanie datasetov bez použitia API kľúča.


Použitie dát v Dataneste

 1. Aliancia nepreberá právnu zodpovednosť za správnosť dát zverejnených v Dataneste, ich interpretáciu a aktualizáciu. Voči Aliancii nemožno vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľom Datanestu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát a ich kvalitou.
 2. Používateľ berie na vedomie skutočnosť, že údaje v Dataneste môžu obsahovať chyby spôsobené spracovaním veľkého množstva údajov na strane Aliancie alebo na strane úradov.
 3. V prípade súdneho sporu týkajúceho sa dát z Datanestu, v ktorom súd Alianciu uzná byť nevinnou, Aliancia si bude u druhej strany nárokovať kompenzáciu škôd a druhá strana sa zaväzuje takúto kompenzáciu uhradiť.
 4. Údaje zverejnené v Dataneste budú používatelia využívať len v súlade s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi. V prípade rozdielneho názoru na splnenie tejto podmienky sa Aliancia bude pokúšať s používateľom o dohodu. V prípade, že sa dohodu nepodarí dosiahnuť, bude smerodajný názor Aliancie.
 5. V prípade podozrenia, že poskytované údaje sú nesprávne, používateľ bez zbytočného odkladu informuje Alianciu o tejto skutočnosti prostredníctvom tlačidla “Nahlásiť chybu” alebo na e-mailovej adrese administrátora: datanest(at)fair-play.sk.


Licenčné podmienky


Pozri Autorské práva.Záverečné ustanovenia

 1. Aliancia má v prípade nedodržania Podmienok zo strany Používateľa právo zamedziť mu prístup do Datanestu. Používateľovi API kľúča môže zamedziť prístup k dátam cez API. Za prípadné škody, ktoré by tým Používateľovi mohli vzniknúť, Aliancia nenesie zodpovednosť.
 2. Podmienky môže Aliancia jednostranne meniť.
 3. Prípadnú zmenu Podmienok bude Aliancia robiť s cieľom sprístupniť dáta o spravovaní krajiny čo najširšej verejnosti.
 4. Služba môže byť ukončená kedykoľvek podľa uváženia Aliancie.