• Obľúbené
 • Zdieľať
 • ID 130275
 • Kód verejného obstarávania 04680 - IDT
 • Kód vestníku 163
 • Rok 2009
 • Typ obstarávania IDT
 • Dátum zverejnenia 2009-08-25
 • Druh zákazky Tovary
 • Obstarávateľ Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • IČO obstarávateľa 00164381
 • Regis ID obstarávateľa 482
 • Názov obstarávateľa podľa Regis-u Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Adresa obstarávateľa Stromová 1
 • Mesto obstarávateľa Bratislava-Staré Mesto
 • PSČ obstarávateľa 81330
 • Krajina obstarávateľa Slovenská republika
 • Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Marián Hajduch - veci odb., Mgr. Ľubor Hanzal - veci org.
 • Telefón obstarávateľa 02/59374403, 02/59374365
 • Email obstarávateľa marian.hajduch@minedu.sk
 • Fax obstarávateľa 02/59374285, 02/59374237
 • Názov zmluvy Dátové centrum rezortu školstva - 1.etapa
 • Dátum uzatvorenia zmluvy 2008-09-24
 • Názov subdodávky Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1078/2008
 • Dátum subdodávky 2009-08-05
 • Dôvod subdovávky Dodatok č. 1 (cena za zhotovenie diela 66 059,- € (t. j. 1 990 093,- Sk bez DPH) k zmluve o dielo 1078/2008 (cena za zhotovenie diela bola 204 075 908,- Sk bez DPH) rieši otázky prevádzkovej bezpečnosti dátového centra rezortu školstva (ďalej len DCRŠ) po skončení skúšobnej prevádzky ku dňu 31. 3. 2009 a jeho hodnota predstavuje 0,98 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Vzhľadom na problémy, ktoré sa ukázali počas skúšobnej prevádzky, z dôvodu zmeny lokalizácie pracoviska operátorov, záložného zdroja elektrickej energie a záverov z „Pravidelnej kontroly a skúšky stabilného hasiaceho zariadenia" a kontroly autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MŠ SR sa realizáciou Dodatku č. 1 k zmluve o dielo 1078/2008 zvýši fyzická bezpečnosť motorgenerátora (motorgenerátor je umiestnený na pozemku MŠ SR na ploche voľne prístupnej verejnosti), ale aj prístupu do serverovne a požiarna bezpečnosť celého dátového centra rezortu školstva. Okrem uvedenej zmluvy o dielo má MŠ SR - verejný obstarávateľ, so zhotoviteľom firmou Siemens uzatvorenú Servisnú zmluvu 1347/2008, v ktorej sa zaväzuje poskytovať servisné služby pre DCRŠ po dobu 3 rokov. Servisná zmluva sa týka systémov v rozsahu a stave, v akom boli dodané podľa zmluvy o dielo. V servisnej zmluve je uvedené: „6.4... počas platnosti tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje používať na technickom zariadení, ktoré je predmetom servisu v zmysle Prílohy č. 1 jedine servisné služby zhotoviteľa. Pretože dodávka požadovaných komponentov súvisí s už existujúcou technológiou a bude sa inštalovať do funkčných technologických zariadení, ktorých servis zabezpečuje zhotoviteľ pôvodnej zmluvy, je nutné, aby dodávané komponenty boli kompatibilné s existujúcimi zariadeniami, aby ich bolo možné pripojiť, a zároveň sa na nich musí na uskutočňovať servis jedným subjektom - jedným zhotoviteľom. Firma Siemens je nielen dodávateľom ale aj výrobcom uvedených zariadení, takže z dôvodu kompatibility a dodržania technických podmienok aj iný dodávateľ by musel dodať rovnaké komponenty. Ak by dodávku realizoval iný dodávateľ, vznikli by ťažkosti pri zabezpečení ich servisu, musela by byť uzatvorená ďalšia servisná zmluva s iným dodávateľom. Tým by vznikli neprimerané technické ťažkosti v prevádzke a v údržbe - pri prípadných poruchách a chybách by bol problém určiť zodpovednosť za odstránenie poruchy. V konkrétnom prípade teda ide podľa § 58 písm. e) o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe
 • Číslo oznámenia v Ú.v.EÚ 2008/S 247-328498
 • Dátum oznámenia v Ú.v.EÚ 2008-12-19
 • Číslo oznámenia vo VVO 06023-VST, VVO 247/2008
 • Dátum oznámenia vo VVO 2008-12-22